Ulla Winblads Norrköping

Efter det våldsamma kröningsfirandet i maj 1772 återgick staden till mera vardagliga förhållanden. Det uteslöt ingalunda fest och rus i kåkar och gränder. Det levdes ett tämligen glatt liv i Norrköping med ordnar och sällskapsklubbar under den gustavianska epoken.

Just den här tiden tycks värdshuslivet ha antagit rätt backanaliska (vilt uppsluppet, larmande) former. Kämnersrättens protokoll kan berätta om bullrande scener i Backi tecken och det tycks gälla alla samhällsklasser.

Bild: Wikipedia, Carl Michael Bellman

Det här är Carl Michael Bellmans tidevarv. Hans diktning är nästan helt förankrad i Stockholm och dess omgivningar. Ska man någonstans utanför huvudstaden hitta en återspegling av den Bellmanska atmosfären, så är det i Norrköping. Det har noterats av Bellmanforskare.

Bellman var inte obekant med sjö- och stapelstaden Norrköping. Han hade samarbetat med stadens tidning vid utgivandet av en bok och han hade sannolikt gjort någon resa till staden. Stadens krogliv var i varje fall inte helt främmande för honom.

Foto: turistnorrkoping, Druvan

Både hemma och ute dracks det oerhört. När Hedvigs kyrka 1758 fick sitt torn med den gyllene ängeln, satt kopparslagaren Limnell uppe i tornhuven och förbannade riksdagen som hade infört förbud mot husbehovsbränning. Han gjorde det skriftligt och gömde lappen, den hittades vid en renovering av tornet 210 år senare.

Foto: turistnorrkoping, I bilden finns en länk till en film

Av Norrköpings talrika krogar fanns flera namn som påminner om de Bellmanska likörkamrarna och traktörställena. Där fanns bland annat Gröna Druvan på Slottsgatan, Källaren Freden vid Saltängstorget och Gröne Jägaren på Drottninggatan.

Populära ställen var bland många andra Kejsarkronan, Hejpytten och Östgöta Lejon. Sedan fanns alla omskrivna ”stenhuskrogar” i kvarteret Varvet vid Strömmen, Solen, Giöbergs och Widmans, för att namnge några. Själva centralpunkten i detta nöjeskvarter var Egges källare Tre Prinsar.

Foto: turistnorrkoping, Tre prinsars gränd

Det är vid den här tiden som den svenska källaren görs klassisk av Bellman. Det hände saker i 1770-talets Norrköping som kunde ha inspirerat honom.

Under själva kröningsåret satt en kinesisk konsul på Gröna Druvan. Han var arg och upprörd därför att hans betjänt, Courage, lurat honom på pengar. I en annons efterlystes rymlingen; ”Den som härom kan lämna chinesiska Consuln Thé Bohé underrättelse får en skilling i wedergällning”.

Bild: Wikipedia, Skilling

En höstdag 1772 kom friherre Jean Jacques De Geer och hans hustru Aurora, från Finspångs slott, rullande genom gatorna i sin eleganta kalesch.

På kuskbocken fanns en svart morian klädd i en färggrann orientalisk dräkt. Stadsfiskalen observerade morianens klädedräkt och lät genast väcka åtal för brott mot Kongliga Majestätets förnyade ”Förordning mot yppighet och överflöd af den 15 mars 1770 §7”.

Bild: Wikipedia

Det blev stor rättegång och som bevismaterial höll fiskalen fram en av honom ritad, färgglad modellfigur som föreställde morianen i hans förbjudna kläder. Eftersom rätten inte lät sig övertygas helt bad stadsfiskalen att få återkomma ”till mera ljus i denna sak” och kom senare kånkande med en modell av porslin i naturlig storlek. Visst höll man på lag och ordning i det gustavianska Norrköping!

Bellmansfigurer i original

I rättsprotokollen avlöser groteska krogscener varandra och i färg och must skiljer de sig knappast från dem vi känner från de Fredmanska epistlarna.

Bild: http://www.bellman.net, Omslag till originalutgåvan av Fredmans epistlar

Några av Bellmans figurer rör sig i original på Norrköpings gator. Magistern Joseph Israelsson strängade sin lyra i stadens tidningsblad. Ibland tävlade hans poesi med Bellmans egna dikter, som trycktes i bladet. Verserna är ofta osignerade.

Israelsson var helt förfallen till dryckenhet och dog i ”uselhet” 1772. Han dog utan att veta om att han ägde en ograverad egendom.

I Bellmans dikter finns ett myller av figurer, mer eller mindre färgstarka eller betydande. Det finns en gestalt som återkommer ständigt och som fått odödlighet.

Från och med 1773 är Ulla Winblad införlivad med Norrköpingsmiljön. Maria Christina Kiellström är den kvinna som Bellman själv knutit Ullas namn till och direkt namngivit.

Hon kom till Norrköping i sällskap med sin nyblivne make, tullbesökaren Erik Nordström. Han uppträder i dikterna under sitt rätta namn.

Fru Nordström var född i Stockholm 1744 av föräldrar som båda var ”fallandesjuka” (epilepsi). Fadern var från Östergötland och var hantlangare vid artilleriet, men blev avskedad på grund av sin sjukdom. När modern dog var Maja Stina, hon kallades alltid så, bara fem år och fick växa upp i största fattigdom. Hon blev en av den Stockholmska halvvärldens mest bekanta skönheter under Adolf Fredriks regeringstid och hon fick barn med en överste som övergav henne.

Bild: Wikipedia, Adolf Fredrik

Vid 26 års ålder återfinns hon vid Hötorget i ett hus med tvivelaktigt rykte. I mantalslistan för Stockholm står hon namngiven som ”jungfu Maija Stina Winblad”. Hon hade tagit efternamnet från sin styvmor, förra pigan Catharina Elisabet Winblad och tydligen använt det för att skydda sitt eget namn.

Det var vid den här tiden som kanslisten Carl Michael Bellman lärde känna Maja Stina Winblad. Han brukade bjuda henne på krogen. Vem känner en 1700-talspoets innersta tankar och känslor, vem kan dra en gränslinje mellan dikt och verklighet?

Bellmans kärlek till Ulla Winblad tycks genomlysa flera av hans strofer, men var det sångmön Ulla som han älskade, eller Maja Stina?

Maja Stina Winblad-Kiellström hade uppenbara drag av epistlarnas Ulla Winblad. Hon hade stor livslust, ogenerade vanor och sprittande dansglädje.

Dikten och verkligheten

Det har på sina håll bestritts att Ulla Winblad verkligen skulle ha haft en förebild i sinnevärlden, vilket däremot, bland andra, Arthur Nordén hävdat på goda grunder.

Parallellerna mellan diktens Ulla och verklighetens Maja Stina är ganska övertygande. Den som läser Fredmans epistlar märker plötsligt att Ulla Winblad inte längre uppträder lös och obunden. Hon har blivit sjömannen Erik Nordströms fästmö.

Bellman har presenterat Nordström så här; ”Norström, sjötullsbesökare, förmäld med Ulla. Fadren trädgårdsmästare i Daurerska trädgården. Har inte röst, spelar intet instrument, förskriver sig själv sina viner”.

Bild: Wikipedia, Daurerska huset

Bellmans och Nordströms föräldrar var grannar, så pojkarna bör ha känt varandra. Nordström gick till sjöss, men lämnade sjömansyrket för Maja Stinas skull. Bellman lade ett gott ord för barndomsvännen hos sin överordnade. Nordström fick en ledig befattning vid sjötullen i Norrköping. Där tillträdde han 1773, året efter att han gift sig med Maja Stina.

Paret Nordström försvann alltså från Stockholm och Bellmans horisont. Dom gör nu entré i Norrköping istället. Norrköping blir ingen episod för den nu 30-åriga Maja Stina. Hon bor här i närmare nio år.

Foto: turistnorrkoping, Stad i nöd och lust, Arne Malmberg, "Ulla Winblad"

Först tycks paret ha slagit sig ner på segelduksfabriken Pro Patrias gård i hörnet av Nya Rådstugugatan och Kristinagatan. Några år senare bodde dom i hörnet av Vatten- och Tunnbindaregatorna. Det var i slaktare Wulfs före detta gård, där de då välkända väggmålningarna var tämligen färska och kunde beundras av paret Nordström.

Det var bibliska motiv och vidare en monumental bild av en slaktscen med en oxe. Då huset revs, 1956, upptäcktes målningarna under många tapetlager och kunde räddas av en slump till Konstmuseet i staden, numera ska målningarna vara flyttade till Stadsmuseet.

Åren i Norrköping var kanske inte de lyckligaste i Maja Stinas liv. Maken var svår på sprit, ilsken till humöret och en oförbätterlig bråkmakare. Allt detta satte spår i inte mindre är 25 rättegångsprotokoll. Det är ständigt maken som är huvudpersonen. Endast vid ett tillfälle tycks Maja Stina ha gått till handgripligheter mot någon. Hon tycks ha varit anmärkningsvärt laglydig och i alla väder lojal mot maken.

Var Ulla Winblad ett öknamn?

Tragiskt nog hade ryktet löpt före Maja Stina till Norrköping. Även här läste man Bellman och tycks snabbt ha identifierat henne. Maja Stina blev förtvivlad då en borgarhustru benämnde henne Ulla Winblad och flög omedelbart i håret på kvinnan. Kämnersrätten förklarade emellertid i sitt utslag att ”här i staden är namnet Ulla Winblad ej känt som något öknamn”.

Foto: turistnorrkoping

Där talade dock rätten mot bättre vetande. Den hade tidigare behandlat ett smädligt plakat som någon okänd satt upp vid Strömmens södra roddartrappa. Där upplystes under rubriken ”Kungörelse”, att ”önskade någon herre galanta äventyr så gick det för sig hos Ulla Winblad och Nordström som bodde på Pro Patria”.

Det finns i protokollen inte det minsta antydan om att Maja Stina under de här åren skulle ha fört ett mindre dygdigt liv. Hon tycktes tvärtom ha strävat tappert för att skapa en ny tillvaro och få sig att känna sig som en hedervärd borgarhustru bland andra i staden.

Nordström tjänade nog inte så mycket på tullhuset och mycket av lönen gick åt till brännvin och ständiga böter. Husets ekonomi kan ändå inte ha varit allt för dålig. Det framgår att Maja Stina höll sig med piga och Nordström med en hästdräng, i alla fall under en kortare period. Det är lätt att tänka sig att paret ibland tar sig en åktur till Himmelstalund eller tar en promenad, arm i arm på stadens gator på söndagar.

Foto: turistnorrkoping, Stad i nöd och lust, Arne Malmberg, Erik Nordström

Nordström var en av stadens stora slagskämpar och misshandlade både stadskassör och stadsbetjänter. Barberare Kiöler slog han gul och blå och skröt om det på torget efteråt: ”Djävulen regera mig, har inte Kiöler fått så mycket stryk, att han ej rakar imorgon”.

Även hustrun fick smaka på hans nävar, en gång måste hon skräckslagen söka skydd i perukmakare Johan Clases kök. Där, i perukmakarens gamla gård vid Norra kyrkogatan, bodde paret Nordström under senare år. Huset som revs på 50-talet kallades ”Ulla Winblads hus”.

Bild: Stolta stad, http://www.nt.se

Tullbesökare Nordström slutade sitt liv i arresten, död av fläckfeber, bara 36 år gammal. Det bör ha varit en lättnad för hustrun, som bodde kvar som änka ett par år.

Känd, eller inte, som Ulla Winblad lyckades hon upprätta sitt anseende. Sista året i staden bevistade hon katekesförhör och tog nattvarden i Hedvigs kyrka. Det enda man strängt taget kunde lägga henne till last var, förutom slagsmålet med grannfrun, att hon köpt tjuvmjölkad mjölk och ljugit för pastorsämbetet om sin ålder, hon hade dragit ifrån fyra år.

Foto: turistnorrkoping, Hedvigs kyrka, I bilden finns en länk till en film

Troligen 1782 satte hon sig på båten till Stockholm, kanske något bedagad, men inte besegrad. Hon gifte 1786 om sig med Erik Lindstål, en fjorton år yngre man, även han en suput. I stort sett gick det utför för Maja Stina. Maja Stina Kiellström-Nordström, Ulla Winblad, avled vid 54 års ålder, 1798, och efterlämnade just ingenting, mer än ett hyggligt rykte i Norrköping och diverse intressant material för Bellmanforskare.

Not: I källan, som hänvisas till, stavas Maja-Stinas makes namn Norström, på andra ställen heter maken Erik Nordström, vi har valt att använda Nordström, eftersom det är mest förekommande.

Källor: Texten till den här artikeln är ett fritt utdrag ur Stad i nöd och lust, Arne Malmberg, Wikipedia

Filmerna som finns länkade i artikeln under Hedvigs kyrka är filmade av turistnorrkoping.

LDm

Tillbaka

5 kommentarer till Ulla Winblads Norrköping

  1. Bertil Hakansson skriver:

    Ulla Winbladshuset i Norrköping ägdes en tid av en släkting till mig som hette Johan Adolf Fogelgren, körsnär i Norrköping med affär på Drottninggatan 20. Johan levde mellan 1836 och 1888. han var också medlem i Östgöta Brandstodsbolag som jag skulle vilja veta mer om.

  2. Henny Thorstenson skriver:

    Mycket intressant läsning

  3. Tomas skriver:

    Hej och tack för intressant läsning. Jag är släkt med nämnde kopparslagare Limnell och skulle väldigt gärna vilja veta ordagrant vad som stod på lappen som han lämnade kvar i Hedvigs kyrkas torn 1758. Tacksam för svar!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s