Rådhuset

Foto: turistnorrkoping, Stadsbiblioteket, Norrköpingsrummet

Återgett på gammelsvenska.

På hvad ställe eller när man först byggt Rådhus för stadens behof kan man icke med visshet säga, men den 28 juli 1655 blef detta rådhus lågornas rof. Gambla document och handlingar gick därmed förlorade. Den s k gillestufvan eller gillehuset vid Gamla torget uppläts därefter till rådhus som år 1719 ödelades av ryssarna. År 1724 påbörjades ett nytt rådhusbygge men till följd af penningbrist dröjde det i 10 år (1734) innan byggnaden blef fullbordad. Då visade det sig att byggnaden blef för liten. Enär flera påtänkta nybyggnader ansågs som mera nödvändiga och uppskofvet från år 1797 lät det dröja ej mindre än 93 år innan frågan ånyo skulle upptagas.

Rådstugan skulle uppföras som ett rådhus i hufvudsaklig öfverensstämmelse med ett af professor Isak Gustaf Clason utarbetat förslag med fasader af kombinerad naturlig sten och tegelbeklädnad. Till kommitterades förfogande skulle för byggnadens uppförande ställas ett af 1 414 000 kronor, till hvilken summa kostnaden beräknats af byggnadsingenjören Gustaf Olander. Ytterligare anslagsbehof med 275 000 kronor, sammanlagt 1 689 000 kronor.

BYGGNADSBESKRIVNING

Byggnaden är uppförd på grundmurar af beton. Med undantag för tornet hvila dess murar på 4 274 pålar som genom lerlagret nedslagits till fast botten. Pålarna äro afskurna omkring 4 m under marken i hörnet mellan torget och Drottninggatan och hafva en längd varierande mellan 9 och 14 m. Källarbotten ligger 2,35 m öfver pålafskärningen. På 4 cylindriska betonpelare med 4,30 m/diameter, hvilka medelst s k pneumatiska grundläggningsmetod uppförts på fast botten reser sig Tornet 68 m öfver marken. Pelarne bära en järnarmerad betonplatta 2,3 m tjock på hvilken tornets grundmurar stå. Under detta arbete påträffades på 3 m djup i leran skelettet av en säl och straxt bredvid en harpunspets af ben.

Ofvan grundmurarne är byggnaden uppförd af tegel och täckt med svartglaserat holländskt tegel på takstolar af trä. Plåtarbeten i samband med byggnadens intäckning såsom rännor, vindkupor liksom stuprör äro utförda af kopparplåt. Tornet avslutas med en pyramidformig granithuf meden inre betongstomme, armerad med järn. Bjälklagen bestå af mot järnbalkar slagna betonhvalf, hvilkas undersida i allmänhet inbrädats och putsats. För byggnaden yttre har använts s k Helsingsborgstegel af samma stora format som det tegel, hvaraf rådhuset i öfvrigt uppförts, samt västkustgranit. I det inre har Kolmårdsmarmor kommit till användning i vestibulens och hufvudtrappans golf, där det bildar mönster samman med röt Ölandskalsten.

FRAMTIDA TILLBYGGNAD

Rådhuset består af en hufvudbyggnad utefter torget och tvenne flyglar. Vid plananläggningen har hänsyn tagits därtill, att i en framtid, om så skulle visa sig behöfligt, byggnaden skulle kunna fullföljas på södra delen af kvadraten med en stor hall förbindande norra och södra längorna.

Foto: turistnorrkoping

BYGGNADES FÖRHÅLLANDE TILL OMGIFNINGEN

Tornet bidrager att såsåm sig bör, då det gäller ett rådhus, höja detsamma öfver omgifningen.

BYGGNADENS DEKORATIVA UTSTYRSEL

Den dekorativa utstyrseln torde icke kunna sägas vara öfverflödande. I allmänhet har man sträfvat att gifva ornamentiken någon inre mening.

S:t Olof, stadens gamla skyddhelgon tronande på tornets högsta spets till exempel samt en inskriptionstafla utanför hufvudingången med texten: Norrköping ödelades af fienden 1567 och 1719, af elden 1655. Staden har ofta härjats af eld och flod. Alltid har han dock likt en fågel Fenix med större fägring och styrka förnyat sig ur elden och askan.

Foto: turistnorrkoping, Rådhusets innergård

Bland dekorativa detaljer i de stora sessionssalarna torde den af skulptören Wetterlund direkt på platsen modellerade Moses-bilden i plafonden i Magistratens plenisal ådraga sig den mästa uppmärksamheten så som ett själfständigt konstverk af medryckande kraft och allvar.

Källa: Norrköpings rådhus, byggt 1907-1910, till minne af invigningen 28 november 1910. Lithografiska Aktiebolaget, Norrköping 1910.

AP

Tillbaka

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s