Norrköpings Energiverk

Man började redan 1851 att producera stadsgas i Norrköping. Genom förgasning av kol erhöll man gas, men även koks och som en biprodukt, tjära.

Foto: turistnorrkoping, Stadshuset

Stadshuset var en av de första byggnaderna som fick gasbelysning. Det var det privatägda Gasbelysningsaktiebolaget som svarade för den verksamheten.

Kommunen övertog distributionen av gas 1882 och bildade då Norrköpings gasverk. Detta blev början till det som blev Norrköpings Energiverk med produktion och distribution av el och fjärrvärme.

Gasen ersattes så småningom av elektricitet för belysningsändamål, men gasen spelade länge en betydande roll som hushållsgas.

Foto: turistnorrkoping, Eon med den gamla ställningen till gasklockan

1963 byggdes ett spaltgasverk, där lättbensin och gasnafta, utgjorde råmaterialet. Ett beslut togs emellertid 1972 om gasverkets avveckling, enligt en tidplan, som innebar att gasleveranserna slutade under 1988.

El-distributionen påbörjades omkring 1890 av stadens industrier. Drags AB:s fabrikslokaler var den första med elektrisk belysningsanläggning i Norrköping. Fjärrvärmeleveranserna påbörjades 1951.

Foto: turistnorrkoping, Drags

Gasverket var alltså den första enheten, i det som senare blev Norrköpings Energiverk. 1904 bildades Norrköpings elektricitetsverk och Spårvägar. Namnet ändrades 1914 till Norrköpings kommunala Affärsverk, där man svarade för gas- och elförsörjning, man ansvarade även för lokaltrafiken.

Affärsverken utökade 1951 sin verksamhet med leveranser av fjärrvärme. Lokaltrafiken bildade en egen förvaltning 1980 och Affärsverken blev ett renodlat energiföretag och fick namnet Norrköpings Energiverk.

Man startade elproduktionen i liten skala, i små lokala enheter med dynamo-maskiner, hos industriföretag. Det skedde en samordning och utökning när Norrköpings Elektricitetsverk och Spårvägar bildades 1904.

Foto: turistnorrkoping

Förutom vattenkraftsutbyggnader i Stångån och Svartån, byggde man ut koleldade produktionsanläggningar för el och värme i etapper. Det skedde i kvarteret Triangeln nära stadens centrum.

När oljan konkurrerade ut kolet byggdes de senaste etapperna enbart för oljeeldning och äldre koleldade pannor ändrades om till oljeeldning. 1972 byggde Bråvallakraft AB en anläggning som var utformad för enbart oljeeldning.

Under den senare delen av sjuttiotalet steg oljepriserna och då var olja inte längre konkurrenskraftig. Man övergick gradvis till koleldning som alternativ till olja. Några av de äldre pannorna i kvarteret Triangeln ändrades tillbaka till koleldning. Bråvalla-aggregatets panna kunde inte konverteras till kol, varför aggregatet under senare år var konserverat. Ur beredskapssynpunkt beslutade man 1986 att bryta konserveringen för aggregatet.

Foto: turistnorrkoping

På Händelö byggde man ett koleldat kraftvärmeverk och det övertog huvuddelen av den egna el- och värmeproduktionen. Händelöverket var färdigutbyggt 1983.

Bild: Eon:s hemsida, Händelöverken

Miljöfrågorna hade ägnats mycket intresse och rökgasrening för det nya Händelöverket hade utvecklats som ett pilotprojekt.

Idag är Norrköpings Energiverk en del av Eon.

Den 7 september 2011 kommer ett besked i Norrköpings Tidningar om att Bråvallas oljekraftverk ska läggas ner. Man räknar med att anläggningen inte längre behövs som reservkraft. Bråvalla har använts som en reserv när det varit kalla vintrar, men det behövde inte dras igång den gångna vintern, (2010-2011), som var en av de kallaste på mannaminne. Man räknar med att det inte heller kommer att behövas i framtiden, därför kommer man att börja montera ner den 2000 ton tunga oljepannan sommaren 2012. Vilka planer som finns för byggnaden i framtiden är idag osäkert.

Källor: Texten i den här artikeln är ett fritt utdrag ur I Louis De Geers fotspår, Arne Malmberg, originalförfattare till artikeln: Gunnar Henriksson, Eon, Norrköpings Tidningar, artikel 2011-09-07

LDm

Tillbaka

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s