Ordenssällskap

Vad är en Orden?

En Orden är ursprungligen beteckningen för en sammanslutning av personer med ett gemensamt intresse, som för ett bestämt religiöst, etiskt eller världsligt syfte underkastar sig vissa regler och plikter. Skillnaden gentemot den öppna föreningen är, att en Ordens möten regleras av ritualer och symboler vars syfte är att undervisa medlemmarna om höga ideal. 

Till fracken bär man aldrig armbandsur, utan en klocka i klockkedja. På klockkedjan kan man sätta fast en berlock, exempelvis en porträttmedaljong eller kanske en för klockan avpassad cigarrsnoppare för att den ska vara lätt tillhands. För medlemmar i ordenssällskap kan man bära en ordensberlock. Förr i tiden då fickuret med kedja användes till vardags och inte bara till frack kan jag tänka mig att en ordensberlock var ett subtilt sätt att meddela medlemskap i ett ordenssällskap. Kanske också ett sätt att skapa intresse för ordenssällskapet, en isbrytare. En ordenspin på kavajen fyller en liknande funktion i dag.

Bild: Wikipedia, Fragment från en av Dödahavsrullarna

De äldsta kända ordenslika samfunden finner vi i samband med kung Salomos tempelbygge, (templet byggdes c:a 953 f Kr), i kretsarna kring Pythagoras, det s k Pythagoreiska förbundet, samt de i Bibeln och Döda Havs-rullarna nämnda esséerna. Bibeln talar vidare om Kainiterna (eller Keniterna) och rekabiterna. Under medeltiden uppkom både världsliga och andliga ordnar främst i samband med korstågen. De mest kända Johanniterorden, Tyska Orden (en gren av Johanniterna) samt Tempelherreorden.

Senare på 1600- och 1700-talen uppstod ordensliv och ordensideologier inom de dåvarande frihets- och humanitetssträvarna. Dessa ordnar fick sin inriktning mot idéella, kulturella och personlighetsfostrande syften. Frimureriet och Odd Fellow, som har sitt ursprung i skråväsenden och hantverksgillen, har liksom Tempel Riddare Orden i hög grad denna inriktning.

Tempel Riddare Orden

Namnet Tempel Riddare Orden är lånat från den medeltida riddareorden Tempelherreorden ( Den Militära och Religiösa Orden av Jerusalems Tempels Fattiga Riddare), som grundades 1118 av Hugo av Payens och Gottfrid av S:t Omar tillsammans med sex andra riddare.

Foto: turistnorrkoping, Hemliga Sällskap, Peter Carlsson

Den nuvarande Tempel Riddare Orden gör inte anspråk på att vara en historisk fortsättning av den medeltida Tempelherreorden, men har upptagit dess namn, och vissa av dess yttre attribut, samt ärar den högt. Orden i sin nuvarande form har sitt ursprung i USA. 1840 startade sex hantverkare i Baltimore det, som skulle bli en enorm nykterhetsväckelse, och som fick namnet Washingtonrörelsen.

Denna rörelse, som lyfte hundratusentals människor ur dryckenskapen var mycket löst organiserad. Detta ledde till att en mer ordnad form efterfrågades och denna uppnåddes genom att man 1842 instiftade ett ordenssällskap med namnet The Order of Sons of Temperance (Orden Nykterhetens Söner). Denna tog som sitt motto Kärlek, Renhet och Trohet, deras logga blev en liksidig triangel.

Foto: turistnorrkoping

Ganska snart uppstod inom Sons of Temperance en strävan efter ännu mer utvecklade ordensformer med grader som svarade mot ordens motto. Ett arbete i den riktningen inleddes på våren 1845 och ledde fram till att först en särskild förening, Marshall Temperance Fraternity (Marshall Nykerhetsbrödraskap) bildades. Senare ändrades namnet till Marshall Temple of Honor, No 1, och den 5 december 1845 installerades de första ämbetsmännen i detta Tempel. Denna dag räknas sedan dess som Tempel Riddare Ordens instiftandedag.

Bild: Wikipedia, Cincinnati

Till en början stod Tempel Riddare Orden endast öppen för medlemmar av Sons of Temperance, men vid ett årsmöte i Cincinnati 1849 beslutades att Orden, skulle vara en självständig organisation utan något samband med moderorden. År 1851 infördes tre nya grader i Orden, och därmed arbetade Templen i de grader, som fortfarande gäller. Ordens verksamhet i USA avtog så småningom och upphörde någon gång under, eller strax efter 2:a världskriget.

Ritualer och Symboler

Med ritual avses beteende med symbolisk innebörd, särskilt fastställda ordningar för kyrkliga förrättningar, högtidsfirande etc. Även de texter som därvid används kan kallas ritualer. Ritualen är symbolisk i den mening att dess formbundna beteende uttrycker en djupt liggande andlig mening (fritt efter Nationalencyklopedin).

Ritualer och symboler har inte tillkommit genom ordenslivet. I kyrkorna har de använts sedan långt tillbaka. Kyrkmålningarna användes som ”de fattigas bibel”. Vår tid har en tendens att förlora kunskapen om de klassiska symbolerna. Människan av idag löper risken att tappa förmågan, att uttrycka sina innersta existentiella behov genom symbolerna och hon riskerar också att förlora vördnaden för det heliga. När man kritiserar ordensrörelserna är detta ofta ett uttryck för att man inte förstår symbolikens betydelse för en människa.

Bild: arnell.cc Klockkedja,

Tempel Riddare Orden arbetar med symboler och legender, för att klargöra ritualens olika budskap. Metoden gör det lättare att förstå moraliska och andliga sanningar. Symbolerna döljer och avslöjar, får oss att reflektera på ett djupare sätt, så att vi ser och anar de innersta behoven som människan har. Var och en har att utifrån sin erfarenhet och bakgrund, begrunda sin relation till vad symbolerna betyder.

Det konkreta, ytliga och rastlösa livet är inte nog. Vi måste stilla oss i begrundan över livets allra djupaste frågor och villkor. Undervisningen kring symbolerna är ett viktigt hjälpmedel där Tempel Riddare Orden vill hjälpa sina medlemmar till självkännedom och fördjupat innehåll av livet.

Klädsel

Klädseln är för det mesta förutbestämd vid Ordens möten och brukar anges genom förkortningar i Templens mötesscheman och annonser. Följande variationer förekommer:

Högtidsdräkt (HD)

Bild: frackshop.se

Frack med svart väst och vit fluga. Är damer närvarande används vit väst och fluga. Vid gradmöte med efterföljande måltid där även damerna närvarar må vit väst användas. Graddekorationen bäres utanpå frackens jacka. HD kan ersättas med militär paraduniform eller motsvarande. Svarta strumpor och skor.

Bild: tradera.com Oskar Eklunds medalj

Innehavare av Oskar Eklunds medalj bär denna i full storlek till HD. HD används i dag endast undantagsvis och då oftast i de högsta graderna samt vid banketter eller motsvarande. Några Tempel använder fortfarande HD vid alla gradmöten.

 Enkel högtidsdräkt (EHD)

Svart eller mycket mörk blå (ej brun eller mönstrad) kostym med vit skjorta, svart fluga eller svart slips (vilket som är vanligast varierar mellan Templen), svarta strumpor och svarta skor. Innehavare av Eklunds medalj bär en miniatyr av denna till EHD (full storlek må användas). Detta är den normala klädseln vid ritualmöten.

Vardagsdräkt (VD)

Inga föreskrifter. Används vid arbetsmöten, en del fester och utflykter men ej vid ritualmöten.

Tempel Riddare Orden i Norden

Till Sverige – och därmed till Norden – infördes Tempel Riddare Orden av ingenjör Emil O Johansson. Han hade blivit medlem av Orden i USA och då han i maj 1887 återvände till Sverige, och sin hemstad Gränna, hade han sett till att han hade fått fullmakt från ordensledningen i USA att försöka bilda ett Tempel i Sverige. Det första svenska Templet, Alpha, Nr 1, instiftades den 26 oktober samma år i IOGT-logen Tre Liljors lokal i Gränna. Från Gränna spred sig Orden till det närliggande Jönköping, men också till Sundsvall och Härnösand. Det frö, som såddes i Gränna, har sedan vuxit till ett träd med grenar över hela Norden.

Orden infördes sålunda i Danmark 1904, Norge 1922, Färöarna 1933, Island 1949 och Finland 1952. Vid årsmöte med Ordens högsta beslutande organ, Supreme Council, i USA 1938 beslutades att erbjuda den skandinaviska ordensgrenen att överta den högsta ordensledningen. Vid detta tillfälle hade Orden några hundratal medlemmar i USA medan den nordiska grenen räknade sina medlemmar i tusental, mycket beroende på att Ordens store nydanare, Oscar Eklund, lyft ordensarbetet i Norden till en innehållsmässig nivå, som man aldrig upplevt i USA. Oscar Eklund blev därmed Ordens högste ämbetsman, Supreme Templar (senare Supreme Grand Master) eller som det nu heter Högste Stor Mästare.

Bild: Wikipedia, Oscar Eklund

Utvecklingen av Ordens verksamhet i Norden har i stort sett varit lyckosam och Ordens läror har visat sig vara ägnade att väcka intresse hos många män, som söker efter högre etiska normer för sin livsföring.

Foto: turistnorrkoping, Ansgarius

Tempel Riddare Orden, Riddaretemplet Ansgarius i Norrköping.

Den 25 mars 1905 instiftades invigningstemplet Ansgarius i närvaro av 26 bröder. Först höll Tempelriddarna till i en lokal på Bråddgatan 13 för att därefter flytta till Hospitalsgatan 50. Därifrån flyttade verksamheten vidare till våningen över Sveahallen.

Foto: turistnorrkoping, Templet, Norra Promenaden 118

1936 blev en milstolpe för Templet Ansgarius. Då köptes huset, där verksamheten är ännu idag vid Norra Promenaden 118. Huset är byggt 1898. Ofattbart många timmar har lagts av bröderna på deras fritid, för att färdigställa de vackra lokalerna och för att göra Tempelsalen ändamålsenlig och med en festvåning som är unik i sitt slag i Norrköping. Högt till tak, vackra stuckaturer och en välbehållen atmosfär.

1987 såldes fastigheten p g a att ekonomin inte tillät det genomgripande underhållet som fastigheten var i behov av. I dag hyr därför Templet lokalerna. Lokaliteterna är kända för många i Norrköping, då en hel del minnesstunder hålls här i anslutning till begravningar vid Norra Kyrkogården. Från början hade Riddar Templet Ansgarius ansvar för hela Östergötland som verksamhetsområde. Det går att läsa om bröder från Ödeshög som fick sätta av 2 dagar för att vara med på mötena. Idag är upptagningsområdet Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsvik.

I dag har Templet i Norrköping ett 80-tal medlemmar eller bröder som det kallas. En hel del av Tempelriddarnas fruar/sambos deltar i Damklubbens verksamhet. De stödjer bl a Rt Ansgarius arbete med en del välgörenhetsarbete. Betänk att verksamheten, i princip, bedrivs i samma intakta miljö, som var under 30-talet i välbehållna lokaler.

25 mars 2005 kunde Templet Ansgarius stolt fira 100 år.

Medlemskap

För att bli medlem i Tempel Riddare Orden måste man ha fyllt 18 år och sympatisera med Ordens Grundval. Denna beskriver vad Tempel Riddare Orden kräver och står för. En ny medlem ska rekommenderas av tre medlemmar, varefter man väljs in i Orden. Sedan kallas man till en intagning, som sker vid ett mycket stämningsfullt möte i ett arbetande Tempel. På ett flertal orter finns en Utpost där man kan bli medlem redan vid 18 års ålder. Utpostens verksamhet syftar till att förbereda intresserade män till ett medlemskap i Tempel Riddare Orden. 1927 bildades Templets s k Utpost i Linköping och Mjölby.

Vasa Orden av Amerika (VOA)

Bild: hoganasforetagarna.com

Emblem: på en lagerkrans ett blått malteserkors. Från korsets mitt och uppåt, en vase och på korsets mitt är ett V och ett O i guld.

Finns i hela Sverige, cirka 4 000 bröder och systrar, 47 loger. VOA är en demokratisk sammanslutning med lika rättigheter för män och kvinnor och faktiskt en av mycket få Ordenssällskap som är öppen för både män och kvinnor.

VOA i Norrköping, eller Logen 751 Bråviken, bildades 7 november 1992, de har cirka 60 medlemmar, de träffas i sin Logelokal = W:6-lokalen på Knäppingeborgsgatan 13A i Norrköping. De stödjer bl a Norrköpings Kvinnojour (2010).

VOA grundades den 18 september 1896 i New Haven, Connecticut, USA av George K Rose, Nils Pearson och Andrew Williams, genom en sammanslagning av fyra sjukhjälpkassor.

Den nya organisationen fick ordenskaraktär och dess syfte var att ge stöd vid sjukdom och nöd. Förutom att fungera som en trygghetsförening för sina medlemmar fick Vasa Orden av Amerika en viktig roll som mötesplats för den svenska kulturen. Medlemmarna samlades och firade svenska högtider och bevarade därmed svenska seder och bruk, svenska mattraditioner och svensk musik.

Bild: livetsomlena.blogg, Midsommardans

Medlemsantalet är nu cirka 20 000 i USA och Canada samt cirka 4 000 i Sverige. Styrs i Sverige av två District Masters, en för norra distriktet (DL 19) och en för södra (DL 20), internationellt av en Grand Master. Den sökande skall rekommenderas av 1 fadder, vara minst 14 år och av skandinavisk härkomst (jämte dessas äkta makar) oberoende av nationalitet.

På rekommendation av George Rose antogs namnet Vasa Order of America; Amerika fanns i namnet eftersom det fanns en vision om en svensk organisation och Vasa hänsyftar till Gustav Vasa (Sveriges motsvarighet till George Washington). Således var det förflutnas storhet tänkt att blandas med framtidens löften i det nya landet Amerika.

Som representant för Storlogen var doktor Johannes Hoving 1922-1923 i Sverige med Vasabarnen och skapade då intresse för Vasaordens arbete, syfte och ändamål. Professor Vilhelm Lundström var initiativtagaren. Tack vare Rolf Peters entusiasm och förlösande ord till 31 ängsliga göteborgare ”låt oss i alla fall försöka ” bildades Sveriges första Vasaloge i Göteborg den 4 september 1924. Vilhelm Lundström blev logens första FDO. Logens ordningsnummer blev 452 i Distrikt Nr 19 Sverige.

VOA ser som sin uppgift att stödja de amerikanska logerna i deras strävanden att bevara svensk kulturtradition i USA och Canada. VOA är inte bara kultur och allvar. Det finns mycket av fester och underhållning också. Dansaftnar blandas med olika slags program: föredrag, filmer, framträdanden och träffar under trevliga former. Utflykter i glada vänners lag, antingen till trevliga och intressanta mål eller till en grannloge, som har något festligt program.

Foto: Henrik Montgomery, Scanpix, Sveriges Kungapar

H.M Konungen Carl XVI är Storlogens Förste Hedersledamot och beskyddare av Vasa Orden i Sverige. H.M. Drottning Silvia är Hedersledamot i Storlogen.

Ordenssällskapet W:6

Foto: turistnorrkoping, W:6

Ordenssällskapet W:6 är ett helsvenskt sällskap och består av 28 loger, från Luleå i norr till Ystad i söder med ca 6.500 medlemmar. Varje loge är som en ideell förening, en självständig enhet med egen förvaltning som leds av en styrelse där ordföranden kallas Styrande Mästare. Namnet W:6 skall tolkas sålunda: W står för Wänskap och 6 antalet Stiftare. Sällskapets emblem – två till ett handslag förenade händer som omges av en ringlande orm – tillkom redan 1851 när Göteborgslogen eller ”Stamlogen” bildades.

Foto: turistnorrkoping, Stadsbiblioteket, Norrköpingsrummet, Julius Thorén

1856 slog handlaren Julius Thorén sig ner i Norrköping som textilhandlare med butik på Trädgårdsgatan mitt emot Rådhuset. Det blev genom åren en välbesökt affär.

Julius Thorén var medlem av Göteborgslogen och anhöll att få starta en Broderloge i Norrköping.  Det kom ett snabbt ”JA” från Stamlogen, som följdes av att följande män bildade logen 1856: 

Textilhandlaren Julius Thorén; Handelsbokhållare F.H. Grundelius; Handlaren Mauritz Hök; Musikdirektören Göran Peter Möller; Bokhållaren J.H. Hallman och Handelsbokhållaren Axel Qvist.

Intressant är att det i dag finns medlemmar av släkten Thorén i rakt nedstigande led aktiva inom Norrköpingslogen.

I likhet med övriga fullständiga loger är Norrköpings-W:6 organiserad i nio grader, av vilka de fyra första är Arbetargrader – övriga Riddargrader. Som en honnör till kvinnan kan dam gift/sambo med W:6-Broder prydas med tionde graden.

Enligt stadgarna kan varje man med gott anseende prövas för intagning efter förslag av Broder, som erhållit minst grad IV. Antalet medlemmar har under de senaste decennierna hållit sig kring 400 och är därför just nu den näst största W:6-logen. De fyrahundra utgör tillsammans ett relativt gott urval män med olika bakgrund. Bland annat finns flera invandrarnationaliteter; tidigare och nuvarande riksdagsledamöter liksom andra kända norrköpingsbor representerade. Höga beskyddare har periodvis varit Kungen eller medlem av Kungahuset – senast Prins Bertil.

Bild: Wikipedia, Prins Bertil

Beslutande organ för logen är Styrande Mästaren i samråd med Överstyrelsen. För arbetsgraderna finns en särskild styrelse. Norrköpingslogen innehåller dessutom följande underavdelningar: ekonomiska rådet, som samordnar logens ekonomiska organ, understödsfonden, grundad 1859, med uppgift att ge stöd till behövande, brödrafonden, som ger begravningshjälp, jultomtarna, som ger stöd till barn och ungdom, väntjänsten, som kan ge ekonomiskt och andligt stöd till Broder eller Broders anhöriga. Under 2003 utdelades ur ovan nämnda fonder/stiftelser över 200 000 kronor. Fastighetsbolaget har till uppgift att svara för lokalerna.

Bild: ekuriren.se KFUM-kören och W:6 kören

Viktiga underavdelningar är också W:6-kören och en grupp kallad ”Muntrationen”. Sistnämnda har gott rykte om sig som underhållare i form av spex och liknande. Genom de regelbundet utkommande ”medlemsbladen” får Bröderna information.

Foto: turistnorrkoping, Carl Johans park, Renströmmen

I hörnet av Gamla Rådstugugatan och Skolgatan låg det så kallade Societetshuset. Det blev Norrköpingslogens ”urhem” och där ägde konstitueringen rum. Varje torsdagskväll träffades bröderna och deras första högtidsdag firades den 1 mars 1857. För att få en ”egen” lokal bildades i början av 1861 Fastighetsbolaget i Ordenssällskapet W:6 i Norrköping. En fastighet i kvarteret Renströmmen vid Norra Strömsgatan inköptes och invigningen den 20 september 1862 blev en minnesrik högtidlighet. I mer än fyra decennier var Renströmmen en kär tillflykt.

Foto: turistnorrkoping, Minnestavla, Saltängsgatan 3

Efter en kort sejour på Göta Hotell och i samband med att Logen firade 60 år 1917, flyttade de in på Standard Hotell. Där hade en logelokal med W:6 dekorationer på väggarna iordningställts av W:6 brodern och krögaren Liebenfeldt. En särskild scen uppfördes senare, där otaliga spex framfördes.

Foto: turistnorrkoping, Knäppingsborgsgatan 13 A

Önskan om ett nytt eget hem hade växt sig starkt och fastighetsbolaget Pelikan bildades för inköp av en fastighet på Knäppingsborgsgatan 13 A, inflyttningen skedde 1948. 

Inredningen designades av den kände möbelarkitekten och W:6-Brodern Erik Chambert

Foto: turistnorrkoping

I december 2010, köpte de Metodistkyrkans hus på Bredgatan 15. Invigningen av ordenssällskapets nya ordenslokal  sker i februari 2012.

Frimurarna i Norrköping

Till Sverige kom frimureriet från England via Frankrike där det introducerades 1725. Den första loge i Sverige, som man med säkerhet känner till, var den så kallade Greve Wrede-Sparre loge i Stockholm, vilken tycks ha bildats 1735. Redan från början blev frimureriet misstänkliggjort av både stat och kyrka. För att rätt förstå symboliken och den bakomliggande idékonstruktionen i frimurarnas ritualer, fordras vissa kunskaper i Gamla Testamentet (GT), då frimurarna räknar den vise Kung Salomo som ordens stiftare och stormästare. Ett centralt tema inom frimureriet är uppförandet av templet i Jerusalem, cirka 953 f. Kr. som noggrant beskrivs i 1:a Konungaboken.

     

Foto: turistnorrkoping

De verktyg och utensilier som frimurarna övertog från murarskråna kom att få en central plats i deras hemliga ritualer. Mursleven, vinkelhaken, passaren, lodet, vattenpasset och hammaren, återfinns alla på den så kallade arbetstavlan, en bemålad matta av tyg, jämte de två triumfpelarna från Salomos tempel, Jakin och Boas, som betyder stadga och styrka. Dessa båda pelare symboliserar värdslig och andlig makt, den ena pelaren kunde inte sjunka, den andra inte brinna. Mellan dessa pelare finns avbildat den sexuddiga Davidstjärnan med ett G i mitten. Bokstaven G står för Gud och geometri, och skall påminna frimurarna om att, varje handling de gör, görs i åsynen av den store arkitekten av universum.

Bild: wikimedia

Ovanför den högra pelaren, Jakin, avbildar frimurarna ett ohugget stenblock som symboliserar den ofullkomliga människan och ovanför den vänstra pelaren, Boas, en perfekt tillhuggen kub som symboliserar den fullkomnade invigde mästaren. Det ohuggna stenblocket upplyses av månen, medan den perfekt tillhuggna kuben upplyses av solen.

Bild: die-friedenskriger.de, Jakin och Boas

På arbetstavlans överdel avbildas det så kallade föreningsbandet, en bild av det snöre varmed man drog för och från förlåten till det allra heligaste i Salomos tempel. Den ovan beskrivna arbetstavlan hänför sig till I:a och II:a graden inom Johannes-frimureriet. Symbolerna på arbetstavlan ändras alltefter de olika graderna, således innehåller arbetstavlan i Andreasmästargraden följande symboler:

I väster: dödskalle, rosor, acaciegren och passare.

I söder: gräshoppa, stridsyxa och två i Andreaskors liggande svärd.

I norr: fjäril, ritbräde med de 7 hieroglyferna och en gyllene bägare.

I öster: huvudnyckeln till Salomos tempel, den sjuarmade ljusstaken från templet och ett vinkelmått.

Foto: turistnorrkoping, Frimurarsymbol

Johannes-frimureriet är själva grunden för allt frimureri. De tre graderna: lärling, gesäll och mästare, återfinns även i Andreas- och kapitelfrimureriet. Inom vissa grenar av frimureriet finns ända upp till 33 grader. Frimurarna har även ett hemligt grepp när de hälsar på varandra, det består av att tre gånger trycka med tummen på knogen av den andres pekfinger.

Inom varje loge finns ett antal ämbeten varav ett är Ceremoni Mästare, under sig har han en sekreterare och en skattmästare. Deras ämbetssymboler är i tur och ordning, korslagt svärd och stav, två korslagda fjäderpennor samt två korslagda nycklar. Den nyckel i elfenben som alla frimurare som inträtt Johannesmästargraden bär, symboliserar tysthetseden, och ger honom rätten att inträda i alla S:t Johannesloger.

Bild: Wikipedia

I Norrköping etablerades frimurarorden, S:t Johanneslogen Oscar Fredrik, den 13 oktober 1858, av dåvarande Hertigen av Östergötland Oscar Fredrik, sedermera kung Oscar II.

En av de drivande krafterna bland stiftarna, friherre Fredrik Alexander Funk, blev logens förste ledare, Ordförande Mästare. Logen arbetar i Ordens första tre grader.

Foto: turistnorrkoping S:t Persgatan 85

Under de första åren samlades man i det berömda Holmentornet, som anses vara ett av världens äldsta varumärken. Allt efter medlemsantalet ökade behövdes en ny lokal. 1869 kunde det nya logehuset vid Norra promenaden (där Folkets Hus nu ligger) invigas. Nästan exakt hundra år senare, flyttade orden in i en ny lokal på S:t Persgatan 85. Frimureriet i Norrköping bedrivs i samarbete mellan S:t Johannes logen Oscar Fredrik och Brödraföreningen S:t Olof.

Brödraföreningen S:t Olof instiftades den 8 december 1925 genom beslut av Ordens Stormästare och efter begäran från bröder i Norrköping. Invigning och installation av föreningens förste ordförande ägde rum den 15 mars 1926. Förening och loge samverkar nära och utgör tillsammans frimurarsamhället i Norrköping.

I en brödraförening förekommer inte receptioner av bröder i nya grader. En brödraförening har i stället, förutom det rituella arbetet, sin väsentligaste uppgift i att utbilda sina medlemmar i Den Konungsliga Konsten, det vill säga Ordens ideologi och symbolik. Detta sker främst genom föredrag, men också genom studieträffar, biblioteks- och diskussionsaftnar.

Föreningen beslutade hösten 1989 att få utöka verksamheten till att arbeta även i graderna VII och VIII. Anhållan beviljades i juni 1990. Därefter följde en tid med att anskaffa behövlig utrustning som var anpassad till de befintliga lokalerna. Ett stort och engagerat arbete lades ned. I november 1991 fick bröderna vara med om den historiska händelsen inom frimureriet i Norrköping, då S:t Olofs första sammankomst i grad VII hölls.

Bild: nt.se, Duncan Nordström, ritualsal

Om man besöker S:t Johannesordens lokaler, kan man snabbt konstatera att det finns en likhet med hur det ser ut hos andra ordnar. En matsal, en bar och en speciell sal där ritualer, gradgivning och annat förekommer. När lyset släcks ned i ritualsalen, kan man se en stjärnbeströdd natthimmel i takets valv. Mest framträdande är nog alla de sköldar som visar på tidigare medlemmar inom orden. Väggarna i lokalerna har hundratals sköldar med valspråk av tidigare ordensbröder.

Frimurarna är fortfarande lite mystiskt för den stora allmänheten och just mystiken ger näring åt spekulationer om vad de håller på med. Nuvarande (2008) ordföranden och mästaren i Norrköping, Duncan Nordström, avfärdar helt alla rykten om vad som sägs förekomma inom dessa väggar. Vi äter inte små barn och mig veterligen har det inte försvunnit några, säger han med ett leende.

Det finns inget hemligt i frimurarorden utom det som har att göra med ritualer och gradgivning. Det finns en pedagogik i att inte avslöja allt. När en medlem går igenom en gradgivning är det meningen att han ska få en upplevelse som han kan ha glädje av i sin utveckling. Det ska ge något av en aha-upplevelse, säger Duncan. När det gäller kvinnor så håller man hårt på traditioner. Inga kvinnor tillåts vara med. Men man kan ju aldrig veta hur framtiden kommer att se ut, men Duncan Nordström verkar vara tveksam till att kvinnor kommer att invigas i orden. Frimurarna har en damklubb, våra Sophior, säger han.

Bild: Christer Gustavsson, Frimurarkors i 18 k guld

Frimurarna har egna smycken.

Frimurarna står på en kristen etisk grund. De har en hjälpverksamhet, personlig utveckling och ett brödraskap. Frimurarna i Sverige delar årligen ut cirka 30 miljoner kronor via en stiftelse. I Norrköping delar logen ut cirka 30 000 kronor till mindre organisationer. Det är främst inom åldringsvården, barnavården och inom de fria konsterna.

               

Bild: Mozart wikimedia, Richard Carlsohn, slagthuset.com

När Frimurarna firade 150 år den 13 oktober 2008, ordnade den jubileumsansvarige Guy Winkfield en bemannad skärmutställning på statsbiblioteket i Norrköping. Det var textrika och informativa skärmar där man kunde läsa om frimureriet och dess historia. En av de kanske mest kända frimurarna var Wolfgang Amadeus Mozart. Jubileumsdagen avslutades med en dramatisering av Trollflöjten på Louis De Geer, med efterföljande bankett. Skådespelaren Richard Carlsohn gestaltade Mozart.

Sällskapet Thalias Vänner (STV)

Bild: Wikimedia, Thalia

Sällskapet Thalias Vänner, har tagit sitt namn efter en av de nio muserna, komedins besyddarinna, i den grekiska mytologin. Det var den 22 oktober 1922 som sällskapet bildades på Arbetarföreningens teater på Bredgatan, Arbis, av den legendariske skådespelaren, lustspelsförfattaren och teaterdirektören Gideon Wahlberg. De första medlemmarna återfanns i ensemblen på Arbis. I den första styrelsen satt Gideon Wahlberg själv, Elis Utter, Gustav Lagerman, Ivar Österlöf samt Einar Liljedal. Alla välkända och populära Norrköpingsprofiler då. 

Bild: Stolta stad, Gideon Wahlberg

Det mesta kretsade kring Gideon Wahlberg, och det var han som skrev sällskapets ritualer och ceremonier, vilka gäller ännu idag. STV, har som sin uppgift att befrämja kamratskap och att upprätthålla intresset för teater, konst, musik och sång etcetera. För omvärlden är väl sällskapet kanske mest känt för sina kulturstipendier, vilka årligen delas ut till yngre Norrköpingsbor. John Harryson var sällskapets förste stipendiat. Genom sällskapets fonder och särskilda insamlingar hjälper de även behövande inom och utom Sällskapet. 

Arbisteatern var under många år hemvisten för STV. Salongen förvandlades till en pampig ordenslokal, med en magnifik trappa över orkesterdiket upp mot scenen. Där intog styrelsen sin plats. Under den första tiden svarade fru Thora Utter för matlagningen, vilken till de så kallade sexorna bestod av inlagd sill, kokt potatis och köttbullar.    

Bild: Wikimedia, Ernst Rolf

Det var under en sådan fest som Gideon hade med sig sitt dragspel, och någon timme innan festen, när bryggeribolagets gubbar anlände med festdrickat, frågade dem om de inte kände till någon skärgårdsö han kunde skriva om. Själva melodin var klar, men det saknades ett namn. – Jovisst, löd svaret, Svinta. Så föddes valsen om dansen på Svinsta skär. Året var 1926. När sedan Gideons gode vän Ernst Rolf, tog sig an valsen, sjöng snart hela svenska folket om det lilla skäret i Bråviken. Tilläggas bör väl att Gideon själv, aldrig satte sin fot på skäret.

Nästa hemvist efter Arbis blev Knäppingen på Västgötegatan, där ägaren Emil Skiöld var STV-medlem. De gamla källarvalven var perfekta som fest- och möteslokal, men i slutet på 1940-talet kunde Thalias Vänner inräkna över 200 medlemsbröder, då blev det för trångt på Knäppingen. I stället blev det Stadshuset som kom att inhysa Thalias Vänner, en bra bit in på 1990-talet. Idag (2002) hyr de cirka 230 medlemsbröderna in sig hos Frimurarna på S:t Persgatan 85 och där finns även en damloge. Dessa träffas dock bara en gång om året, de år då det inte hålls något jubileum.

Bild: sistastyvern.se

Man förstår ganska snabbt att det går livat till när bröderna i Thalias Vänner sätter sig till bords för fest. Här finns en tradition att trivas i glada vänners lag. De är suveräna på att sjunga snapsvisor. Så hur gör man, för att få vara med i detta muntra sällskap. Du måste vara svensk medborgare, fyllda 21 år och villig att befrämja sällskapets verksamhet. Ha två faddrar, vilka ska inneha lägst sällskapets tredje grad. Ansökan ska göras på därför avsedd blankett, försedd med fotografi och faddrarnas underskrift. Ansökan ska ha inkommit till kansliet senast tre veckor före intagningsdatum. 

Sällskapet är indelat i fyra arbetargrader, en femte grad uppdelad i Riddar- och Kommendörsgrad samt en sjätte grad – Hedersgraden . Dessutom finns en Gästgrad och en Damgrad. Ingen må upptas i grad utan föregående reception. Sällskapet har sammankomster en gång i månaderna januari, februari, april, september, oktober och december.

Thalias vänner har nu hyrt in sig i W:6 nya fastighet på Bredgatan 15, Metodistkyrkans gamla hus. Inflyttningsklar i februari 2012. Så nu kan man väl säga att cirkeln är sluten, 90 år senare är de tillbaka på samma gata, där Sällskapet startades.

Odd Fellow 

Bild: icoddfellows.org Thomas Wildey

Ingen vet exakt när den första logen startades, mer än att det började i Skottland någon gång på 1500-talet. Edsvurna vänner är en tolkning av begreppet odd fellow, som kan härledas till det ålderdomliga engelska uttrycket ‘ad and wed’, det vill säga förtrogna och edsvurna. 

Den engelske vagnsmeden Thomas Wildey från Manchester utvandrade 1819 till USA. Han bildade då logen nr 1 Washington i Baltimore. I Europa var Tyskland först med att bilda en loge 1879. Det spreds senare via Danmark till Sverige, som fick sin första loge Nr 1 Scania, i Malmö 1884. 

Rebeckagrenen inom Odd Fellow startade i USA 1851. Den första europeiska logen startade 1871. I Sverige öppnade den första Rebeckalogen i Malmö 1967. Runt hela världen finns i dag mer än 250 000 medlemmar, såväl manliga som kvinnliga. I Sverige finns över 40 000 medlemmar i närmare 280 loger. 

Religion och politik är tabu, ”vi har alla lovat att förhålla oss neutrala till allt sådant som söndrar världen”, medan begreppen, medmänsklighet och människokärlek varit de förhärskande. 

Foto: turistnorrkoping, Norrköpingsrummet, Kneippbadens kuranstalt

Till Norrköping flyttade, i samband med att Kneippbadens kuranstalt öppnades 1898, två bröder Bergqvist, Johan, medicine doktor och Theodor gymnastikdirektör från Ystad. Båda bröderna var Odd Fellows i logen nr 8 Linnéa i Ystad. Det fanns ytterligare en broder i familjen, sedermera Storsiren Bengt J-son Bergqvist.

Bröderna ville bilda en Odd Fellowklubb i Norrköping. De kallade till sammanträde, på Grand Restaurang i Kneippbaden, där var kontorschefen för Holmens Bruk, J Brusewitz, bankdirektören för Norrköpings Enskilda Bank Ch. A. Hjärne, hamnkaptenen J. A. Tornérhielm samt skeppsmäklare A Sjögren. 

Bild: oddfellowlogen19.org Stiftarna av Odd Fellow

Den 4 december 1898 skickades en petition till Svenska Storlogen om att få bilda en Odd Fellowklubb i Norrköping med namnet Brödrakedjan. Ansökan beviljades den 8 december samma år. Klubben samlades sedan varje fredag kl. 19.30 i Restaurang W:6, för varje sammanträde fick de betala 5 kronor till W:6. Klubben ville ha egna lokaler och under 1899, hyrde de en lokal på Drottninggatan 49 1 tr, där varuhuset Linden ligger idag, det blev deras första hemvist. 

När det blev dags att instituera logen kom namnfrågan upp på nytt. Man hade många förslag att välja mellan, Heimdall, Göta, Wega, Fraternitas och Louis De Geer. Bröderna enades om att den nya logen skulle heta Louis De Geer, efter den kände vallonske köpmannen från Amsterdam, som etablerade sig i Norrköping 1627. Han har även kallats ”Den svenska industrins fader”. Den 28 oktober 1899 instituerades Odd Fellowlogen No 19 Louis De Geer

Intresset för ordensverksamhet var mycket stort i staden tiden närmast efter andra världskriget. Det fanns utrymme för ytterligare en loge inom Odd Fellow. Det var medlemmarna i loge nr 19 som tog initiativet till bildandet av en ny Odd Fellowförening 1947. Föreningen antog namnet Kolmården. Tanken var att den kommande logen skulle få detta namn, men så blev det inte.

Bild:wikimedia, Gustaf V

Kung Gustav V var vid den här tiden Odd Fellowordens högste beskyddare i Sverige. Han hade en mycket lång regeringstid bakom sig och skulle snart fylla 90 år. Inom föreningen kom förslaget, att logen skulle uppkallas efter kungen. Han gav sitt samtycke och logen instituerades på hans 90-årsdag den 16 juni 1948. 

Institueringshögtiden hölls i ordenshuset på Bråddgatan 10, under ledning av Ordens svenske Storsire Ernst Höijer. Vid starten hade logen 48 medlemmar. Kvällens festmåltid intogs på Norrköpings Stadshus vid Carl Johans Park. Logens förste övermästare blev James Björklund. 

Kung Gustaf V gav också sitt medgivande till att hans namnchiffer fick användas i logens sigill. Senare gick hans son Gustaf VI Adolf med på att namnchiffret även fick användas till logens medlemsmärke, med de tre Odd Fellowlänkarna undertill. 

Foto: turistnorrkoping

1960 tillkom ytterligare en loge i Norrköping, nr 138 Norrköpingshus. En viktig milstolpe för alla dessa Odd Fellows i staden, var tillkomsten av ett nytt ordenshus 1965, på samma plats som det gamla, men nu med entré från Vattengränd 9. Därigenom skapades plats för den första kvinnliga Odd Fellowlogen i Norrköping, Rebeckalogen nr 7 Maria och ett Odd Fellowläger kunde också inrymmas, Lägret nr 15 Stegeborg

Att utöva hjälpverksamhet av olika slag är logens huvuduppgift. Då Odd Felloworden i sin nuvarande form bildades i början av 1800-talet var tanken att denna verksamhet främst skulle inriktas mot inbördes hjälp till behövande medlemmar. Numera överväger den yttre hjälpverksamheten i synnerhet vad gäller materiell hjälp.

Loge nr 117 har hittills utövat en omfattande välgörenhet inom vitt skilda områden. Till jul varje år görs en insamling som går till hjälporganisationer i Norrköping med omnejd. Under 80-90-talen har cirka 100 000 kronor samlats in till bland annat Röda Korset, Frälsningsarmén, Stödföreningar för reumatiker, allergiker, cancersjuka, blinda, trafikskadade med flera. Även stöd till enskilda nödställda personer utanför logen förekommer varje år. 

Logemedlemmarnas damer har till stöd för logens verksamhet en damklubb, som bildades strax efter logens tillkomst. För de äldre bröderna med damer, anordnas en eftermiddagsträff en gång i månaden. 

Logen har sedan 1960-talet haft besöksutbyte med Odd Fellowloger i Norrköpings nordiska vänorter Odense, Tammerfors och Trondheim. Besök har ordnats vid logernas högtidsdagar, men även dessemellan med stort intresse och till ömsesidig gläjde. Förutom vänlogerna har de ett återkommande utbyte med logen nr 13 Åland

I samband med att man planterade granar på en kalyta, hittades en klocka med berlock på en stor ö i Ströms Vattudal i norra Jämtland. Markberedningsmaskinen hade rivit upp ett hål i marken vilket turligt nog gjorde att klockan kom upp i dagen. Att den dessutom hittades långt i från vägar och stränder gör det ännu mera mystiskt. Det visade sig att berlocken härrörde från Odd Fellow Orden.

Bild: Björn Svanberg

1. Ordensförkortningen överst, I.O.O.F står för International Order of Odd Fellows

2. Förkortningen nederst, W.K.S som uttytt bildar ordens motto: Vänskap, Kärlek, Sanning,

3. De tre sammansatta kedjelänkarna underst, är ordens symbol

Hur kan man tidsbestämma fyndet? Orden kom till Sverige 1884. Det svenska statsvapnet ser märkligt ut, det har på ena sidan ett lejon, vilket skvallrar om att statsvapnet graverades före 1905 då Sverige var i union med Norge – lejonet ingår i det norska statsvapnet. MEN – vi kan kanske komma längre. 1905 bildades Östersundslogen av Odd Fellow Orden, nr 35 Georg Adlersparre. Det som sätter fantasin i rörelse är logens egen beskrivning av sin tillblivelse:

”Regementsläkaren Idolf Rosengren tog år 1905 initiativet till att bilda en Odd Fellow loge i Östersund. Han hade på sin läkarmottagning mött en person, som bar en Odd Fellow berlock på klockkedjan. De båda herrarna kom överens om att samla ett antal lämpliga personer för att undersöka möjligheterna att bilda en Odd Fellow loge i Östersund.”

När loge nr 117 Gustav V, firade sitt 50-årsjubileum 1998 hölls högtidslogen i en nästan fullsatt Hedvigs kyrka och den efterföljande festsupén, liksom på 25-årsdagen, i Norrköpings Stadshus. Loge nr 117 har i dag (2011) cirka 160 medlemsbröder. 

En betydande humanitär verksamhet bedrivs av den svenska rörelsen. Årligen delas miljoner ut till olika humanitära ändamål. 

Odd Fellow Ordens mål och mening:

att sprida Vänskapens, Kärlekens och Sanningens grundsatser bland våra medmänniskor

att undervisa dem om Guds kärlek och kärleken till nästan

att lära dem att bara ord inte är tillräckligt utan att våra lärdomar måste omsättas i praktisk handling 

att var och en efter sin förmåga kan bidra till mänsklighetens utveckling.

Orden står öppen för alla människor, oavsett ursprung eller religion, Odd Fellow Orden har fyra budord, som varje medlem har att svara upp till: 

Att besöka de sjuka 

Att hjälpa de nödställda 

Att begrava de döda 

Att uppfostra de föräldralösa 

  

Källa: http://www.tempelriddareorden.se/, http://www.rtansgarius.se/ www.vasaorden.com, Visual Arkiv på nätet, www.frimurarorden.se

 http://hem.passagen.se/joker666/frimurar.htmwww.nt.se, www.thaliasvanner.se , fritt efter stolta stad på nätet av Lasse Södergren, www.oddfellowlogen19.org,  www.oddfellowlogen117.org, www.arnell.cc

EN

Tillbaka

4 kommentarer till Ordenssällskap

  1. Jarmo Käkelä skriver:

    Hej
    Jag är medlem i Odd Fellowlogen 104 Bråvalla, den andra broderslogen i Norrköping. Du har missat oss i din historieskrivning.

  2. Tommy Gustafsson skriver:

    Hej. Intressant läsning men sakar ingormation om Svenska Druid Orden FGDP. I Norrköping finns två Druodlogen, logerna Tritom och Pallas. Vi har tillsammans c:a 200 medlemmar. Totalt i Sverige c:a 6000 medlemmar.

    • Tack för din kommentar! Författaren till artikeln har själv valt vad hon ville skriva om, själv är jag tyvärr inte så insatt i dessa Ordenssällskap. Eftersom bloggen inte längre uppdateras och författaren inte har tillgång till den kan jag bara beklaga! MVH Lisbeth, fd projektledare för gruppen

Lämna ett svar till Tommy Gustafsson Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s